những is ''sắp'' và ''đã'' bị lảng quên!!!!!

0_1523529765102_2018-04-12_17.25.25.png )0_1523529775485_2018-04-12_17.26.09.png 0_1523529780508_2018-04-12_17.30.21.png 0_1523529786079_2018-04-12_17.31.04.png 0_1523529791253_2018-04-12_17.31.55.png 0_1523529795263_2018-04-12_17.34.50.png 0_1523529805019_Inked2018-04-12_17.33.07_LI.jpg
hãy comant nếu homi nào nhớ tên 🙂 và gọi hồn mấy homi của is đó zề sv 🙂

how about white_Sheep island -_- ???

last edited by sige

@sige White_Sheep’s island mới đúng anh nhé 😄
ờ đúng rồi… is đó cũng rất đẹp…
-ツ-Tuantrau-ツ-

pic 1 k bts
pic 2 tui từng trong is đó của Super
pic 3 của anh dungvanhon
pic 4 chịu
pic 5 của anh phuong12345
pic 6 chịu
pic 7 chịu nốt

hi white sheep
lâu lém mới thấy onl

Này @ASD307 ô chụp is súp thì dk nhưng tại sao topic 7 -_-
Why ???

chụp xem ông có cảm tưởng j :))))

pic 6 của Dragon_Kight nơi em bắt đầu chơi sv này =))

Pic 7 nếu tui không nhầm của Inori nhỉ
Công nhận bạn này bá vleu
chơi chắc đc 2 tháng là cùng mà 2 spawner golem vcc :3
hay là được Sờ Cô Mai Một Giúp đỡ à :))))

mấy thánh nô s_oi dùm e cái -_-

Skyblock:Helper

black_bot xoa đạo r ko thèm để lại ji luôn

  • 17
    Posts
  • 3598
    Views

Looks like your connection to VN Miner was lost, please wait while we try to reconnect.