những is ''sắp'' và ''đã'' bị lảng quên!!!!!

chụp xem ông có cảm tưởng j :))))

pic 6 của Dragon_Kight nơi em bắt đầu chơi sv này =))

Pic 7 nếu tui không nhầm của Inori nhỉ
Công nhận bạn này bá vleu
chơi chắc đc 2 tháng là cùng mà 2 spawner golem vcc :3
hay là được Sờ Cô Mai Một Giúp đỡ à :))))

mấy thánh nô s_oi dùm e cái -_-

Skyblock:Helper

black_bot xoa đạo r ko thèm để lại ji luôn

  • 17
    Posts
  • 3597
    Views

Looks like your connection to VN Miner was lost, please wait while we try to reconnect.