Administrators

Quá trình update dự tính diễn ra từ 1:00PM đến 8:00PM

  • event Monster Duty
  • Fix lỗi exploit /is expell #22
  • Dọn dẹp đảo bỏ hoang: các đảo dưới level 10000 không online trong vòng 50 ngày sẽ bị xóa

Lưu ý : Chúng tôi hiện đang theo dõi thêm về tình trạng server đôi khi không thể truy cập để tìm ra nguyên nhân đằng sau. Khi tình trạng này tái diễn hoặc nếu lắm rõ nguyên nhân ở thời điểm xảy ra hãy báo lại cho server

Trong vòng 1 giờ sau khi update người chơi online sẽ nhận được 100.000$

Tham gia Discord của server VNMiner