Khổ thân chú gà nghèo khó phải lặn lội xuống khu AFK để kiếm XP :((

1_1525096943468_2018-04-30_20.58.17.png 0_1525096943466_2018-04-30_20.58.10.png

chơi gặp gà ở /is spawn em toàn đẩy nó xuống vực ko hà ~~~ 😄
-ツ-Tuantrau-ツ-

  • 2
    Posts
  • 1613
    Views

Looks like your connection to VN Miner was lost, please wait while we try to reconnect.