sv bị sao mà không vào đc vậy admin

sv đã đóng cửa r chungcodon
mở lại vào lúc nào là do ban quản trị của sv quyết định !!!
buồn 😭

hả vậy sao đc 😭😭😭😭
dự định hè off ine minecraft 48/24 nữa mà 😭😭😭

  • 4
    Posts
  • 1051
    Views

Looks like your connection to VN Miner was lost, please wait while we try to reconnect.