server đóng cửa mất rồi 🤔

tụi mình biết rồi …
nhưng h ngồi đây than vãn à ? đc j ?
nghĩ cách với mọi người, lm j đó giúp sv đi chứ
-ツ-Tuantrau-ツ-

  • 2
    Posts
  • 2084
    Views

Looks like your connection to VN Miner was lost, please wait while we try to reconnect.