Để sige dẫn đi tham quan sv nè :)

0_1530184144126_2018-03-30_23.01.06.png

Đi nè 🙂

0_1530184176027_2018-04-05_21.44.39.png

Ngồi yên nha 🙂

0_1530184186800_2018-04-05_21.44.42.png
0_1530184210376_2018-04-05_21.44.45.png

0_1530184225694_2018-04-05_21.44.50.png
0_1530184236910_2018-04-05_21.44.56.png
0_1530184247880_2018-04-05_21.45.31.png
0_1530184269414_2018-04-05_21.46.45.png

Hết 1 vòng rồi 🙂

0_1530184288916_2018-04-06_17.27.20.png
0_1530184297217_2018-04-14_11.43.51.png
0_1530184306085_2018-04-14_11.44.09.png
0_1530184316951_2018-04-19_22.02.12.png
0_1530184327011_2018-04-19_22.02.30.png
0_1530184338013_2018-04-19_22.02.36.png

🙂

0_1530184350001_2018-03-27_18.37.52.png

Xong event rồi Sait ơi 🙂

0_1530184461761_2018-04-22_17.56.47.png
0_1530184497313_2018-04-22_17.56.55.png
0_1530184503739_2018-04-22_17.57.13.png
0_1530184523906_2018-04-22_17.57.16.png
0_1530184530527_2018-04-22_17.57.23.png

em tưởng sv onl lại rồi 😞

Nhớ sige quá còn nv 10st kiệm rơm chưa làm nữa nè😭

last edited by Shin

e vẫn chưa vào dc sv :(((

  • 8
    Posts
  • 3378
    Views

Looks like your connection to VN Miner was lost, please wait while we try to reconnect.